Bolagsordning

Bolagsordning för FSport AB (publ) org.nr 556950-4474

 

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är FSport AB (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Helsingborg kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva digitala tävlingar inom sport, utveckling av innovativa produkter, samt utveckla och drifta hemsidor, portaler, internetbaserade plattformar och applikationer inom sport, spel och underhållning samt att bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, och därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Föreslagen ny lydelse beslutad på årsstämman den 30 maj 2024:

Aktiekapitalet utgör lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 2 718 750 kronor och högst 10 875 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Föreslagen ny lydelse beslutad på årsstämman den 30 maj 2024:

Antalet aktier ska vara lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.

Antalet aktier ska vara lägst 43 500 000 och högst 174 000 000.

6. STYRELSE

Bolagets styrelse ska bestå av 3 – 6 ledamöter utan suppleanter.

7. REVISORER

Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Val av en eller två justeringspersoner,

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

5. Godkännande av dagordning,

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna,

9. Val av styrelse och av revisorer,

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen ny lydelse beslutad på årsstämman den 30 maj 2024:

12. FORM FÖR BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.