Bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

FSport är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de lagar, regler, rekommendationer och god sed på aktiemarknaden enligt självreglering som följer av Upptagandet av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senast reviderade bolagsordningen antogs vid årsstämma den 30 juni 2021. Bolagsordningen framgår i sin helhet under avsnittet ”Bolagsordning”. Ansvaret för styrelse, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den verkställande direktören, övriga personer i Bolagets ledning samt de särskilda kontrollorgan som styrelsen från tid till annan inrättar.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för Bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av Bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som sex bankdagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Biträde till aktieägare, högst två, får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsen

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Information om de styrelseledamöterna återfinns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ och dess uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella positionen, resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i tid. Styrelsen utser dessutom Bolagets verkställande direktör.

Utöver aktiebolagslagen regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive beslutsordning inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Revisions- och ersättningsutskott

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska enligt aktiebolagslagen ha ett revisionsutskott. Därutöver är bolag som tillämpar Koden skyldiga att inrätta ett ersättningsutskott. Då Bolagets aktier inte kommer vara föremål för handel på någon reglerad marknad och Bolaget inte avser tillämpa Koden på frivillig basis har Bolaget inte någon formell skyldighet att inrätta ett revisions- respektive ersättningsutskott. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott inom styrelsen, utan att dessa frågor kan behandlas av hela styrelsen.

Verkställande direktör utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i Bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar. Verkställande direktören leder företagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. En närmare presentation av den verkställande direktören samt resterande ledande befattningshavare finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.