Företrädesemission 2023

Bakgrund och motiv

Bolaget har under 2022 och 2023 utökat sin närvaro i digitala kanaler, bland annat genom satsningar på egenproducerad webb-TV och poddar, och ser spelportalerna som allt viktigare för tillväxtstrategin och intäktsgenerering.

Bolaget erhöll en så kallad affiliate licens i New Jersey under 2022 och ingick samtidigt ett samarbetsavtal med speloperatören PointsBet, vilket möjliggjorde lanseringen av spelportalen HockeyStakes.com på den nordamerikanska spelmarknaden i början av april 2023. Den utökade satsningen på nya marknader är ett viktigt steg i expansionsstrategin.

I slutet av januari 2023 startade Bolaget tillsammans med en extern spelleverantör det nya spelet PoolX på den svenska spelmarknaden. Ett nyskapande poolspel som stärker Bolagets position på marknaden genom ett unikt erbjudande och konkurrerar med etablerade poolspel som Stryktipset och Big9.

Den globala iGaming-marknaden fortsätter att växa kraftigt, och uppskattas till år 2030 kunna nå ett marknadsvärde om 153,57 miljarder USD. Sportsbetting utgör den största kategorin inom iGaming. Bolaget är väl positionerat för att bli en stark utmanare på denna globala marknad inom sportspel och digital sportmedia. Bolaget har visat att man kan erbjuda både högkvalitativt innehåll och innovativa spelprodukter – och avser fortsatt att vidareutveckla och förädla befintliga och nya produkter. Hösten 2022 inleddes ett substantiellt besparingsprogram som optimerat Bolagets kostnadsbas väsentligt, utan någon negativ inverkar på Bolagets kommersiella delar. Därför har Bolaget idag en mer snabbrörlig och kostnadseffektiv organisation, och är ännu bättre rustat än tidigare för att ta vara på alla sina kommersiella möjligheter framåt.

Bolaget genomför nu en Företrädesemission för att fortsätta Bolagets drift och utveckling samt uppnåendet av övergripande mål. Dessa mål innefattar bland annat marknadsetablering av PoolX på den svenska marknaden, utveckling av de svenska spelmedieportalerna och fortsatt internationell expansion, både via egna tjänster och strategiska samarbeten.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 6,7 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Marknadsföring av spelprodukter, ca 40%.
• Expansion av Bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader, ca 35%.
• Stärka organisation med marknad- och teknikutveckling, ca 20%.
• Licensiering och certifiering av egen plattform, ca 5%.

Emissionserbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym:

Företrädesemissionen omfattar högst 28 845 420 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier:

Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av femton (15) aktier.

Teckningskurs:
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,26 SEK per aktie.

Bolagsvärde:

Företrädesemissionen motsvarar en värdering av FSport (pre-money) om cirka 5 MSEK.

Teckningsperiod:

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 10 maj 2023 – 25 maj 2023.

Handel med teckningsrätter och BTA:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 10 maj till och med 22 maj 2023. Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 10 maj 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 24, 2023.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier:

FSport har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, motsvarande cirka 86,7 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego, en större aktieägare och nya investerare. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och de är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang

MEMORANDUM

PRESSMEDELANDE

Memorandum

Finansiell rådgivare: