Företrädesemission 2024

Företrädesemission med teckningsperiod 11 juni till 25 juni 2024

Årsstämman den 30 maj 2024 i FSport AB (publ) (”Bolaget” eller ”FSport”) beslutade att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer denna Företrädesemission att tillföra Bolaget cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Detta kapital ska användas för att finansiera Bolagets distribution och öka dess kommersiella räckvidd genom strategisk innehållsexpansion och produktförädling.


Bakgrund och motiv

Den globala iGaming-marknaden fortsätter att växa och uppskattas till år 2030 kunna nå ett marknadsvärde om 153,57 miljarder USD. Sportsbetting utgör den största kategorin inom iGaming. Det stora utbudet av livesport ger möjlighet att skapa engagemang och interaktiva upplevelser som tillgodoser behovet av riktad information kring sportspel. Dessa faktorer skapar breda möjligheter till kommersialisering genom FSports tjänster, då Bolaget levererar kvalificerad speltrafik till ledande operatörer i Sverige och USA samt tillhandahåller sportspel (som inte omfattas av licenskrav) på sin egenutvecklade plattform.

FSport är ett innovativt medie- och plattformsföretag som under det senaste året har gjort framsteg för att stärka sin position på spelmarknaden. Genom att utöka sin närvaro i digitala kanaler och bredda sitt utbud av egenproducerat medieinnehåll inom digital sportmedia har Bolaget förbättrat sin konkurrenskraft. Dessutom har Bolaget implementerat ett omfattande besparingsprogram som har optimerat dess kostnadsstruktur utan att påverka de kommersiella funktionerna negativt. Detta har resulterat i en kostnadseffektiv organisation.

Med dessa förändringar är Bolaget nu bättre rustat för att utnyttja sina kommersiella möjligheter och fortsätta sin tillväxt. Samtidigt är Bolaget väl positionerat för att ta tillvara på de möjligheter som den digitala transformationen erbjuder inom sportmedia.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Dessa medel är avsedda att disponeras för följande ändamål:

  • Utveckling av Bolagets innehåll och teknik för att diversifiera produkt- och tjänsteutbudet, ca 65%.
  • Expansion av Bolagets marknadsföring, distribution och kommersiella räckvidd på både befintliga och nya marknader, ca 35%.

Emissionserbjudandet i korthet

Årsstämman i FSport den 30 maj 2024 fattade beslut om att genomföra en företrädesemission i enlighet med följande huvudsakliga villkor (PDF):

Erbjudande & emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 133 751 922 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2024.

Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per ny aktie.

Marknadsplats

Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsvärde

Företrädesemissionen motsvarar en värdering av FSport (pre-money) om cirka 1,4 MSEK.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 11 juni till och med 25 juni 2024.

Handel med teckningsrätter och BTA

Sista dag för handel i FSport aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 juni 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 11 juni till och med 19 juni 2024. Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 juni 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2024.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

FSport har erhållit teckningsförbindelser om 2,2 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego och från den större aktieägaren Jimmy Jönsson. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och de är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Dispens från budplikt

Genom infriande av teckningsåtagande i emissionen kommer Özkan Ego (indirekt genom Multibrands Digital CY Ltd och Barego Holdings AB) att uppnå ett totalt aktieinnehav om högst cirka 39,3 procent och Jimmy Jönsson kommer (privat och genom Fold Equity AB) att uppnå ett totalt aktieinnehav om högst cirka 39,9 procent. Özkan Ego och Jimmy Jönsson har erhållit en villkorad dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget (så kallad obligatorisk budplikt), som Özkan Ego och Jimmy Jönsson omfattas av enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Årsstämman 2024

Årsstämman fattade beslut om minskning av aktiekapitalet och relaterade ändringar av Bolagets bolagsordning för att möjliggöra Företrädesemissionen. Anledningen till minskning av aktiekapitalet och ändringarna av bolagsordningen är att möjliggöra Företrädesemissionen och minska kvotvärdet för Bolagets aktier.

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 133 751 922 aktier, från 47 206 561 aktier till 180 958 483 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 012 557,66 SEK, från det aktiekapital som årsstämman beslutade att sänka till 1 416 196,83 SEK, upp till 5 428 754,49. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 74 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningssedel

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktiga datum

Datum
Händelser
4 juni
Sista dag för handel i aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 juni
Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
7 juni
Avstämningsdag
11 juni - 19 juni
Handel med teckningsrätter
11 juni - 25 juni
Teckningsperiod i Företrädesemissionen
11 juni -
Handel med betald tecknad aktie (BTA)
27 juni
Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs
Vecka 28
Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket

Bilagor

Inget informationsmemorandum kommer att publiceras av Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

Pressreleaser

Länkar