Årsstämma

Kallelse till årsstämma i FSport AB (publ) onsdagen den 25 maj 2022

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 25 maj 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 17 maj 2022, samt
 • enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 24 maj 2022.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till FSport AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till ir@fsport.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.fsportgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av års- och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8–9

Större aktieägare representerandes cirka 23,85 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8–9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Större Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 270 000 kronor varav 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Ledamöter som är anställda i Bolaget erhåller inte något arvode i egenskap av ledamöter.

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Daniel Domeij, Özkan Ego, Björn Hofvendahl, Filip Martell och Christian Rajter. Naim Messo föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets webbplats www.fsportgroup.com.

Större Aktieägare föreslår vidare omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton omväljs som revisor, kommer Rickard Julin att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1–3, 7B OCH 10

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Naim Messo väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner väljs och att Daniel Domeij och Özkan Ego väljs till justeringspersoner, alternativt, om någon av dessa justeringspersoner skulle få förhinder, att den person som styrelsens ordförande anvisar väljs till justeringsperson ovanstående justeringspersoners ställe. Justeringspersonernas uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust om -15 649 345 kronor inklusive balanserad vinst om 51 479 275 kronor, summa 35 829 930 kronor, överföres i ny räkning.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till FSport AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till ir@fsport.se senast tio (10) dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com senast fem (5) dagar före årsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.com.

Helsingborg i april 2022
FSport AB (publ)
Styrelsen

Dokument

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma i FSport AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman i FSport AB (publ) den 25 maj 2022