Årsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i FSport AB 10 augusti 2021 klockan 10:00

Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 augusti 2021 klockan 10:00 på Bolagets kontor med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för extra bolagsstämman samt anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 5 augusti 2021 under adress FSport AB, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg eller via e-post till info@fsport.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till FSport AB (publ), Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.fsportgroup.net.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  8. Val av styrelseledamot
  9. Fastställande av styrelsearvode
  10. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 7, 8 och 9 – Fastställande av antalet ledamöter, val av styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
Aktieägaren Cepophan AB föreslår att stämman beslutar att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Özkan Ego väljs till ny ledamot. Vidare föreslås att arvode ska utgå till Özkan Ego med 60 000 kronor vilket är i nivå med årsstämmans beslut om arvode till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode kommer att betalas ut i förhållande till återstående mandatperiod.

Özkan Ego

Özkan Ego har en bakgrund som affärsjurist, men blev entreprenör på heltid år 2006. Özkan har varit medgrundare till ett flertal framgångsrika bolag, bl.a. mediabolaget Frescano Group AB och mobilspelbolaget Qiiwi Games AB (publ). Özkan har över 15 års erfarenhet från onlinespel i olika former. Han har ett stort internationellt nätverk, och mångårig erfarenhet av arbete inom noterad miljö genom bl.a. styrelsearbete i spel-investmentbolaget Blick Global Group AB (publ) och strategisk rådgivare till Qiiwi Games AB (publ). Han är även aktiv som privatinvesterare i främst europeiska tech-bolag.
Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Björn Hofvendahl, Filip Martell, Christian Rajter, Özkan Ego och Daniel Domeij med Naim Messo som styrelsens ordförande.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Helsingborg i juli 2021
FSport AB (publ)
Styrelsen

Dokument

FSport AB Kallelse till extra bolagsstämma 10 augusti 2021

Fullmaktsformulär