Styrelsen i FSport AB (”FSport” eller ”Bolaget”), ett spel- och mediabolag inom Daily Fantasy Sports och affiliatemarknadsföring, har beslutat att genomföra en nyemission om högst 900 000 units samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (”Nasdaq First North”). Teckningskursen per unit är 22,50 kr och varje unit består av fem (5) aktier med teckningskurs om 4,50 kr samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner. Nyemissionen kan tillföra FSport 20,25 MSEK före emissionskostnader. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för FSports aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Priset i erbjudandet har fastställts till 22,5 SEK per unit, vilket motsvarar 4,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Erbjudandet omfattar 900 000 units i Bolaget där varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO1).
 • Genom erbjudandet kan FSport tillföras 20,25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader som beräknas vara cirka 2 MSEK. Vid full teckning i erbjudandet kan ytterligare 14,85 MSEK – 17,55 MSEK tillföras FSport under 2022 förutsatt fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
 • Teckningsförbindelser om sammanlagt till cirka 14,25 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare, styrelseledamöter och nya investerare.
 • Teckningsperioden för erbjudandet är 8 september 2021 – 22 september 2021 och ett informationsmemorandum med fulla villkor och anvisningar för erbjudandet offentliggörs idag den 7 september 2021.
 • Beräknad första handelsdag för FSports aktier på Nasdaq First North är den 30 september 2021 under kortnamnet ”FSPORT” och med ISIN-kod SE0016288641.

Staffan Lindgren, VD, kommenterar:
”Vi befinner oss i en oerhört spännande och intensiv period för FSport, och jag och hela teamet ser med spänning mot framtiden. Vi är i underhållningsbranschen, och i min mening har vår digitala plattform för Daily Fantasy Sports och våra sportmediekanaler ett mer utökat underhållningsvärde jämfört med traditionell sportsbetting. Att vi kommer verka inom såväl sport som trav, med nödvändiga licenser och kommersiella förutsättningar, gör att FSport kommer kunna attrahera såväl traditionella som helt nya kundgrupper med sina erbjudanden. Vi känner att vi ligger rätt i tiden och vill vara en utmanare att räkna med i vår bransch. Vår notering på Nasdaq First North Growth Market är en viktig milstolpe för oss och gör det möjligt för fler att vara aktieägare i Bolaget. Vi hoppas att såväl befintliga som nya aktieägare delar vår vision för Bolaget och dess framtid, och ser fram emot att så många som möjligt vill delta i vår spännande resa framåt som ett noterat bolag.”

Motiv för erbjudandet
Styrelsen har under en tid kunnat se en tydligt ökande efterfrågan från den globala spelmarknaden på medietjänster och speltjänster inom Daily Fantasy Sports, och mer underhållande format för sportspel i allmänhet – något som är en viktig differentieringsfaktor för Bolaget.

Denna ökade efterfrågan drivs av många olika faktorer, men några av de främsta är:

 • Ökande omreglering av tidigare monopolistiska spelmarknader över hela Europa, till licensbaserade konkurrensutsatta system.
 • En öppning och omreglering, av den amerikanska spelmarknaden online, efter ett uppmärksammat beslut i USAs Högsta Domstol sommaren 2018 (det s.k. PASPA-målet) – som ger varje delstat rätt att själv lagstifta om licensiering av onlinebetting, och som hittills lett till att fler än 10 delstater redan tillåter onlinebetting i sin stat.
 • 2020 och 2021 års globala nedstängningar i samhället p.g.a. pandemin har fört med sig en accelererad tillväxt i spelindustrin online, som fortfarande bara står för en bråkdel av den globala spelmarknaden. Övergången till digitalt, och särskilt mobilt, spelvärlden över har gått i en snabbare takt än tidigare år. Vilket fört med sig kraftigt ökad efterfrågan på underhållande speltjänster att marknadsföra mot slutanvändare.

Då fullgörande av Bolagets affärsplan kräver större finansiering än befintligt rörelsekapital idag, har Bolaget mot ovan bakgrund beslutat att det nu är ett naturligt steg i Bolagets utveckling, att ansöka om listning på Nasdaq First North av Bolagets aktier och teckningsoptioner. Genom erbjudandet skapas tillgång till kapital för Bolaget, vilket ger möjlighet till utveckling och tillväxt, samt att ta till vara på ovan nämnda möjligheter på spelmarknaden. En notering kommer även skapa ökad vetskap om Bolaget och dess varumärke samt verksamhet, inte minst genom tillskott av nya aktieägare som kan uppnås, vilket ytterligare kan positionera Bolaget på marknaden.

Bolaget avser att använda likviden från noteringen för att bl.a. ytterligare effektivisera såväl teknisk produktion som marknadsföring mot slutkund. Bolaget avser även att utveckla nya samarbeten kring Bolagets spel och medietjänster på marknader, som till exempel USA. Vidare avser Bolaget att stärka upp organisation och ledningsfunktioner.

FSport avser att använda kapitaltillskottet från erbjudandet med de ungefärliga procentuella andelarna och i den prioritetsordning som anges nedan:

 • 60%, Marknadsföring B2C,
 • 20%, Expansion till nya marknader för att öka Bolagets distribution och kommersiella räckvidd, och
 • 20%, Stärka organisation, ledningsfunktion och teknikutveckling.

Sammanfattningsvis så ser Bolaget att verksamheten ligger rätt i tiden. Bolaget har rätt team på plats för att exekvera sin strategi, har nylanserat sin spelplattform och ska maximera kommersialiseringen av Bolagets produktutbud. Likaså driver Bolagets affiliateverksamhet kostnadseffektiv trafik till de egna spelen samt fortsätter utveckla sina kommersiella samarbeten med andra operatörer. Bolaget ser även att nya samarbeten är på plats som kan skapa långsiktigt värde för Bolaget.

Informationsmemorandum och anmälningssedlar
Ett informationsmemorandum med erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet finns tillgängligt på FSports hemsida, www.fsportgroup.com. Anmälan görs via respektive tecknares bank eller förvaltare alternativt på anmälningssedel som kan laddas ned från Nordic Issuings hemsida, www.nordicissuing.se. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på FSports hemsida, www.fsportgroup.com.

Preliminär tidplan för erbjudandet
Teckningsperiod 8–22 september 2021
Likviddag 28 september 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North 30 september 2021

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till FSport. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till FSport. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i denna kommunikation har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i det prospekt som har upprättats i samband med erbjudandet och som har granskats och godkänts av Finansinspektionen, som är den behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktar sig denna kommunikation enbart till, och får enbart distribueras till, personer som (i) har erfarenhet av professionell investeringsverksamhet och faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) till vilka en inbjudan eller uppmuntran att ta del av investeringar (i enlighet med betydelsen i Artikel 21 i Ordern) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annan grund är tillåten (alla sådana personer benämns tillsammans ”releventa personer”). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.