JULI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 504,755 SEK (0).
 • EBITDA uppgick till -3,752,506 SEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick till -2,021,275 SEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,520,659 SEK (-623,523).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,520,659 SEK (-623,523).
 • Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -1,731,231 SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 4,352,157 SEK (43,758).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-1,88).
 • Bolaget har tillförts 514,841 SEK i samband med överlåtelse av teckningsoptioner i incitamentsprogram för styrelse och anställda.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 1,006,674 SEK (812,419).
 • EBITDA uppgick till -8,040,345 SEK. EBITDA justerat för engångskostnader uppgick till -5,996,154 SEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,174,972 SEK (-1,114,587).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,174,972 SEK (-1,114,587).
 • Engångskostnader kopplat till börsnoteringen belastade rörelseresultatet med -2,044,191 SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -7,523,542 SEK (-3,439,086).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,04 SEK (-3,78).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2021

 • Fotbollsspelet återlanserades med nya erbjudanden under fotbolls-EM. Supersjuan är ett spel inom Daily Fantasy Sports där spelarna väljer de sju bästa spelarna i en match.
 • Spelplattformen inklusive apparna för iOS och Android vidareutvecklades med lansering av nya funktioner.
 • Patent- och registreringsverket godkände Supersjuan och Platskampen som nationella varumärken.
 • Spel på Europas ledande ligor och turneringar lanserades, med utvalda matchpaket för Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, FA Cupen och Ligacupen samt landskamper.
 • Bolaget erhöll villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggjorde erbjudande av units.
 • Noteringsemission tecknades till 168,6 procent och handel med Bolaget aktie inleddes på Nasdaq First North Growth Market den 30 september.
 • Styrelse och anställda förvärvade totalt 990,080 teckningsoptioner i Bolagets incitamentsprogram till ett sammanlagt pris om 514,841 SEK.
 • Ytterligare 424,320 teckningsoptioner finns tillgängliga hos Bolaget för nyttjande vid kommande rekryteringar av nyckelpersoner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget tillfördes totalt 20,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, efter tredje kvartalets utgång från Bolagets noteringsemission.
 • Spelportalen 1X2.se lanserar streaming på globala videoplattformen Twitch, i en ny kanal där ett flertal svenska bettingprofiler presenterar videounderhållning inom sport och sportsbetting.
 • Integration och lansering av Daily Fantasy Sports på spelportalen 1X2.se.
 • Erbjudande om välkomstbonus lanseras för spel på FSport.se.

VD HAR ORDET

Helsingborg den 18:e november 2021

Det tredje kvartalet har varit tidpunkten för milstolpar i FSports historia. Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market och handel inleddes med Bolagets aktie den 30 september. I samband med noteringen genomfördes en emission som glädjande nog tecknades till 168 procent och tillförde Bolaget nytt kapital om 20,25 MSEK innan emissionskostnader, vilket visar på ett förtroende för FSport och vår verksamhet.

Arbetet med att ta Bolaget till börsen har varit en utvecklande process som bland annat medfört att Bolagets administrativa rutiner har granskats och förtydligats till gällande börsregler. Detta har medfört förbättringar och säkerställande av kvaliteten för Bolagets rapportering av såväl sin finansiella som operativa verksamhet.

Noteringsprocessen samt de förberedande aktiviteterna i Bolaget har påverkat kostnaderna under perioden januari-september. Dessa kostnader är av karaktären engångskostnader och är upptagna till 2,044,191 SEK i den finansiella sammanställningen.

I samband med fotbolls-EM i juni och juli, återlanserade vi spelen inom Daily Fantasy Sports med nya erbjudanden och förbättrad teknologi samt en rad nya funktioner. Den huvudsakliga målsättningen med lanseringen var att säkerställa att vår plattform är tillräckligt stabil, vilket vi bedömer att vi uppnådde med framgång.

Ledstjärnan i det tekniska utvecklingsarbetet har hela tiden varit konceptet ”Mobile First”, vilket har gjort att vår spelprodukt har ett intuitivt mobilt användargränssnitt, som medför att våra slutkunder via sina mobila enheter väldigt enkelt kan tillgodogöra sig viktig information och snabbt hitta de funktioner de vill använda.

Efter fotbolls-EM har vi lanserat nya spelformat såsom Supersjuan, och löpande lagt till spelmöjligheter på Europas ledande ligor och turneringar med utvalda matchpaket. Idag erbjuder vi spel på Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, FA Cupen och Ligacupen samt landskamper. Vårt spelerbjudande kommer som tidigare kommunicerats, att löpande kompletteras med ytterligare spelformat och spelprodukter, och vi kommer under slutet av året att lansera Daily Fantasy Sports för trav.

Vi har även ökat våra spelportalers digitala räckvidd genom att tillföra video-streaming av egenproducerat betting-innehåll på bl.a. Twitch och Youtube, vilket medför att våra besökare interagerar med oss i fler kanaler och under längre tid och blir en mer lojal kundbas.

Det råder hög aktivitet i Bolaget. Vi har rekryterat till nyckelpositioner inom såväl teknikutveckling som marknad och innehållsproduktion. Vår spelplattform förädlas löpande i såväl funktionalitet som innehåll, och vi investerar i vår medieverksamhet och våra spelportaler för att stärka vår position ytterligare. Vi pratar även löpande med ett stort antal branschaktörer och kontaktytor globalt i industrin som vi ser som relevanta för vår framtid. Det är högt tempo och spännande, precis som det ska vara.

Staffan Lindgren
VD
FSport AB (publ)

FINANSIELL SUMMERING

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 504,755 SEK vilket är en ökning jämfört med samma period 2020 (0). För delårsperioden januari – september 2021 uppgick nettoomsättningen till 1,006,674 SEK vilket är en ökning, jämfört med samma period 2020 (812,419).

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2021 utgörs av spelintäkter samt affiliateintäkter.

RESULTAT

Resultatet under tredje kvartalet 2021 uppgick till -4,520,659 SEK vilket innebär ett ökat underskott jämfört med samma period 2020 (-623,523). För delårsperioden 2021 uppgick resultatet till -10,174,972 SEK vilket innebär ett ökat underskott, jämfört med samma period 2020 (-1,114,587).

Resultatet belastas av poster av engångskaraktär, på -1,731,231 SEK för tredje kvartalet avseende Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market. För delårsperioden belastas resultatet av poster av engångskaraktär, på -2,044,191 SEK avseende Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet under tredje kvartalet 2021 uppgick till 3,496,932 SEK för likvida medel vid periodens slut, jämfört med (-564,871) för samma period 2020. För delårsperioden 2021 uppgick kassaflödet för likvida medel till 4,601,526 SEK vilket är en ökning, jämfört med samma period 2020 (-986,010). Likvida medel vid tredje kvartalets utgång uppgick till 5,169,019 SEK (638,232).

Bolaget har efter tredje kvartalets utgång tillförts totalt 20,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, från Bolagets noteringsemission, vilket återspeglas under ”Tecknat men ej inbetalt kapital” i balansräkningen.

FINANSIELL STÄLLNING

På balansdagen för delårsperioden 2021 uppgick eget kapital till 55,493,070 SEK vilket är en ökning jämfört med samma period 2020 (10,690,088).