Styrelsen i FSport AB (publ) (’’FSport’’ eller ’’Bolaget’’) har idag den 28 april 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 28 845 420 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 0,26 SEK per aktie vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, kommer att tillföra Bolaget cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera marknadsföring utav spelprodukter samt expansion av Bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 8 maj 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen. Tio (10) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av femton (15) aktier under teckningsperioden som sträcker sig från och med 10 maj till och med 25 maj 2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bakgrund och motiv
FSport AB är ett innovativt medie- och plattformsföretag med svensk spellicens för vadhållning. Bolaget erbjuder sportspel på sin egenutvecklade plattform och levererar kvalificerad speltrafik till ledande operatörer i Sverige och USA. Det stora utbudet av livesport ger möjlighet att skapa engagemang och interaktiva upplevelser samt tillgodoser behovet av riktad information kring sportspel – vilket skapar möjligheter till bred kommersialisering via Bolagets tjänster. 

Bolaget har under 2022 och 2023 utökat sin närvaro i digitala kanaler, bland annat genom satsningar på egenproducerad webb-TV och poddar, och ser spelportalerna som allt viktigare för tillväxtstrategin och intäktsgenerering.

Bolaget erhöll en så kallad affiliate licens i New Jersey under 2022 och ingick samtidigt ett samarbetsavtal med speloperatören PointsBet, vilket möjliggjorde lanseringen av spelportalen HockeyStakes.com på den nordamerikanska spelmarknaden i början av april 2023. Den utökade satsningen på nya marknader är ett viktigt steg i expansionsstrategin.  

I slutet av januari 2023 startade Bolaget tillsammans med en extern spelleverantör det nya spelet PoolX på den svenska spelmarknaden. Ett nyskapande poolspel som stärker Bolagets position på marknaden genom ett unikt erbjudande och konkurrerar med etablerade poolspel som Stryktipset och Big9.

På den svenska spelmarknaden införs under sommaren 2023 för första gången spellicenser för spelprogramvara, för att reglera B2B-sidan av spelindustrin. Bolaget avser att i närtid ansöka om en sådan licens hos Spelinspektionen, för att säkerställa sina möjligheter till kommersiella samarbeten i Sverige med lämpliga partners inom media och underhållning. 

Den globala iGaming-marknaden fortsätter att växa kraftigt, och uppskattas till år 2030 kunna nå ett marknadsvärde om 153,57 miljarder USD. Sportsbetting utgör den största kategorin inom iGaming. Bolaget är väl positionerat för att bli en stark utmanare på denna globala marknad inom sportspel och digital sportmedia. Bolaget har visat att man kan erbjuda både högkvalitativt innehåll och innovativa spelprodukter – och avser fortsatt att vidareutveckla och förädla befintliga och nya produkter. Hösten 2022 inleddes ett substantiellt besparingsprogram som optimerat Bolagets kostnadsbas väsentligt, utan någon negativ inverkan på Bolagets kommersiella delar. Därför har Bolaget idag en mer snabbrörlig och kostnadseffektiv organisation, och är ännu bättre rustat än tidigare för att ta vara på alla sina kommersiella möjligheter framåt.

Bolaget genomför nu en Företrädesemission för att fortsätta Bolagets drift och utveckling samt uppnåendet av övergripande mål. Dessa mål innefattar bland annat marknadsetablering av PoolX på den svenska marknaden, utveckling av de svenska spelmedieportalerna och fortsatt internationell expansion, både via egna tjänster och strategiska samarbeten.

Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 6,7 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Marknadsföring av spelprodukter, ca 40%.
 • Expansion av Bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader, ca 35%. 
 • Stärka organisation med marknad- och teknikutveckling, ca 20%. 
 • Licensiering och certifiering av egen plattform, ca 5%.

Villkor för Företrädesemissionen
FSport har idag den 28 april 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemissionen omfattar högst 28 845 420 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av femton (15) aktier.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,26 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av FSport (pre-money) om cirka 5 MSEK.
 • Sista dag för handel i FSport aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 maj 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 maj 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 10 maj till och med 25 maj 2023.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 10 maj till och med 22 maj 2023.
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 10 maj 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 24, 2023.
 • FSport har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 86,7 procent av Företrädesemissionen.
 • FSport beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 29 maj 2023.

Teckningsförbindelser
FSport har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,5 MSEK, motsvarande cirka 86,7 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego, en större aktieägare och nya investerare. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och de är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Aktiekapital och antal aktier
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 28 845 420 aktier, från 19 230 288 aktier till 48 075 708 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 802 838,75, från 1 201 893 SEK till 3 004 731,75 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 60 procent av röster och kapital i Bolaget.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras senast dagen innan teckningsperioden börjar (”Memorandumet”).

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till FSport i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FSport. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Memorandumet. En inbjudan att teckna aktier i FSport görs endast genom Memorandumet som FSport planerar att offentliggöra omkring den 9 maj 2023.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på FSports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar FSports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. FSport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.