FSport AB (publ) ("Bolaget" eller "FSport") meddelar att Bolagets företrädesemission om högst 28 845 420 aktier ("Företrädesemissionen"), i vilken teckningsperioden löpte ut den 25 maj 2023, har slutförts. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 97 procent. 5 142 120 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 22 834 153 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande totalt cirka 97 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs FSport cirka 7,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera marknadsföring utav spelprodukter samt expansion av Bolagets distribution och kommersiella räckvidd genom spelportaler på befintliga och nya marknader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 maj 2023. Totalt tecknades 27 976 273 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 97 procent av Företrädesemissionen. 5 142 120 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 17,8 procent, medan 22 834 153 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 79,2 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 7,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK.

VD, Staffan Lindgren kommenterar
“Vi är mycket tacksamma för det starka stöd som visats i Företrädesemissionen, vilket bekräftar vår tro på Bolagets framtid och potential. Företrädesemissionen som tecknades till cirka 97 procent kommer att stärka vår position på både befintliga och nya marknader. Det är ett viktigt steg för Bolagets tillväxt. Vi ser fram emot att skapa värde för alla våra aktieägare”, säger Staffan Lindgren, VD på FSport AB. 

Meddelande om tilldelning och leverans
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer angivna i memorandumet som offentliggjordes den 9 maj 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Handel med så kallade betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till konverteringen av BTA till aktier. Omvandlingen kommer att ske efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 24, 2023.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i FSport att öka med 27 976 273, från 19 230 288 till 47 206 561 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 748 517,063 SEK, från 1 201 893,00 SEK till 2 950 410,063 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 59,3 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till FSport i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FSport. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i informationsmemorandumet.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på FSports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar FSports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. FSport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.