FSport AB (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet om 20,25 MSEK tecknades till cirka 34 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 168,6 procent. Bolaget tillförs därmed totalt 20,25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Teckning och tilldelning i Erbjudandet
Erbjudandet om 20,25 MSEK tecknades till cirka 34 MSEK, inklusive teckningsåtaganden om cirka 14,25 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 168,6 procent. Bolaget tillförs genom Erbjudandet cirka 800 nya aktieägare och en emissionslikvid om 20,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.

Till följd av intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 september 2021.

Staffan Lindgren, VD, kommenterar:
Vi är mycket tacksamma för intresset och förtroendet från både nya och befintliga aktieägare. Vår notering på Nasdaq First North Growth Market är en viktig milstolpe och där vi nu står nu starkt rustade för framtiden för att skapa tillväxt. FSport ligger rätt i tiden och kommer vara en utmanare att räkna med i vår bransch. Intresset för börsnoteringen visar på engagemang och tilltro till vårt koncept, inom spel och underhållning. Jag önskar befintliga som nya aktieägare varmt välkomna till vår spännande resa framåt.

Aktier och aktiekapital
Efter registrering av nyemitterade aktier i samband med Erbjudandet uppgår aktiekapitalet till 1 201 893 kronor fördelat på 19 230 288 aktier.

Preliminär tidplan
Avräkningsnotor skickas ut 24 september 2021
Likviddag 28 september 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market 30 september 2021

Ticker
Bolaget kommer att handlas under kortnamnet ”FSPORT”.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till FSport, Advokatfirman Delphi är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från FSport eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör. Inget prospekt har således upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980, med hänvisning till tillämpliga undantag.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.