Idag, den 11 juni 2024, inleds teckningsperioden i FSport AB:s (publ) (”FSport” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av högst 133 751 922 aktier. Teckningsperioden löper till och med den 25 juni 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att finansiera Bolagets distribution och öka dess kommersiella räckvidd genom strategisk innehållsexpansion och produktförädling.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningssedel finns tillgänglig på FSports hemsida, www.fsportgroup.se, och Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Den globala iGaming-marknaden fortsätter att växa och uppskattas till år 2030 kunna nå ett marknadsvärde om 153,57 miljarder USD. Sportsbetting utgör den största kategorin inom iGaming. Det stora utbudet av livesport ger möjlighet att skapa engagemang och interaktiva upplevelser somt tillgodoser behovet av riktad information kring sportspel. Dessa faktorer skapar breda möjligheter till kommersialisering genom Bolagets tjänster, då Bolaget levererar kvalificerad speltrafik till ledande operatörer i Sverige och USA samt tillhandahåller sportspel (som inte omfattas av licenskrav) på sin egenutvecklade plattform.

Under det senaste året har Bolaget gjort framsteg för att stärka sin position på spelmarknaden. Genom att utöka sin närvaro i digitala kanaler och bredda sitt utbud av egenproducerat medieinnehåll inom digital sportmedia har Bolaget förbättrat sin konkurrenskraft. Dessutom har Bolaget implementerat ett omfattande besparingsprogram som har optimerat dess kostnadsstruktur utan att påverka de kommersiella funktionerna negativt. Detta har resulterat i en kostnadseffektiv organisation.

Med dessa förändringar är Bolaget nu bättre rustat för att utnyttja sina kommersiella möjligheter och fortsätta sin tillväxt. Samtidigt är Bolaget väl positionerat för att ta tillvara på de möjligheter som den digitala transformationen erbjuder inom sportmedia.

Företrädesemissionen i sammandrag

Årsstämman i FSport den 30 maj 2024 fattade beslut om att genomföra en företrädesemission i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 133 751 922 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader.
  • De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är fredagen den 7 juni 2024.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per ny aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av FSport (pre-money) om cirka 1,4 MSEK.

Preliminär tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

11 juni – 19 juni 2024: Handel med teckningsrätter.

11 juni – 25 juni 2024: Teckningsperiod i Företrädesemissionen.

11 juni 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket: Handel med betald tecknad aktie (BTA).

27 juni 2024: Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FSport. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Bolagets pressmeddelande och på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på FSports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar FSports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. FSport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.