Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 9.45.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 24 maj 2023, samt

(ii) dels senast den 26 maj 2023 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till ir@fsport.se eller per brev till FSport AB, ”Årsstämma 2023”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 24 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 26 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Om aktieägare avger röst genom ombud ska fullmakt biläggas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.fsportgroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bolagsordningsändring.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8–9
Större aktieägare representerandes cirka 23,85 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”) har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8–9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Större Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 270 000 kronor varav 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor
Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

Större Aktieägare föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Özkan Ego, Filip Martell och Christian Rajter. Naim Messo föreslås omväljas som styrelseordförande.

För en presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets webbplats www.fsportgroup.se.

Större Aktieägare föreslår vidare omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton omväljs som revisor, tillträder Per Kjellander som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 1–3, 7B, 10 OCH 11

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Bolagets VD Staffan Lindgren väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att två justeringspersoner väljs och att Naim Messo och Christian Rajter väljs till justeringspersoner, alternativt, om någon av dessa justeringspersoner skulle få förhinder, att den person som styrelsens ordförande anvisar väljs till justeringsperson ovanstående justeringspersoners ställe. Justeringspersonernas uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera att röstlängden blir rätt återgiven i stämmoprotokollet.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat 38 355 298
årets resultat -19 127 436
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 19 227 861

Punkt 10. Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier i punkt 4 och 5 enligt följande:

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 780 000 och högst 3 120 000 kronor.
4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 718 750 kronor och högst 10 875 000 kronor.
5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara 43 500 000 och högst 174 000 000.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 19 230 288. Det totala antalet röster uppgår till 19 230 288.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

Helsingborg i april 2023
FSport AB (publ)
Styrelsen