Aktieägarna i FSport AB (publ), org.nr 556950-4474 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2023 klockan 12:00 i Bolagets lokaler på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 11:45.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 10 november 2023, samt

(ii) dels senast den 14 november 2023 anmäla sig för deltagande på den extra bolagsstämman hos Bolaget via e-post till ir@fsport.se eller per brev till FSport AB, ”Extra bolagsstämma 2023”, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 14 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Om aktieägare avger röst genom ombud ska fullmakt biläggas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.fsportgroup.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om byte av revisor
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att Bolagets VD Joel Hinz väljs som ordförande och protokollförare vid stämman.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på aktieboken som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att Fredrik Behrendtz väljs till justeringsperson, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera att röstlängden blir rätt återgiven i stämmoprotokollet.

Punkt 7. Beslut om byte av revisor
Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor, Grant Thornton Sweden AB med Per Kjellander som huvudansvarig revisor, entledigas och att FinEasity AB väljs som Bolagets revisor fram till och med slutet av årsstämman 2024. Detta förslag grundar sig på att Bolaget har genomfört en upphandling av revisionstjänster som ett led i Bolagets arbete med kostnadsbesparingar. FinEasity AB har informerat Bolaget att den auktoriserade revisorn Ben Heidari kommer att vara den huvudansvarige revisorn, i det fall att FinEasity AB väljs som Bolagets revisor. Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar, om någon aktieägare begär det och om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

HANDLINGAR
Erforderliga handlingar innefattande bland annat fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 47 206 561.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

Helsingborg i oktober 2023
FSport AB (publ)
Styrelsen