FSport AB ("Bolaget") avhöll den 1 juni 2023 årsstämma i Helsingborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets förlust balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Özkan Ego, Filip Martell och Christian Rajter. Det beslutades att omvälja Naim Messo som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade även i enlighet med större aktieägares förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor, och att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Per Kjellander tillträder som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska vara oförändrat och utgå med totalt 270 000 kronor varav 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring. Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 2 718 750 kronor och högst 10 875 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 43 500 000 och högst 174 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

För detaljerade villkor avseende besluten på årsstämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, fsportgroup.se.