FSport AB ("Bolaget") avhöll den 25 maj 2022 årsstämma genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets förlust balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Naim Messo, Daniel Domeij, Özkan Ego, Björn Hofvendahl, Filip Martell och Christian Rajter. Det beslutades att omvälja Naim Messo som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med större aktieägares förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor, och att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Rickard Julin kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Det beslutades vidare på årsstämman i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska vara oförändrat och utgå med totalt 270 000 kronor varav 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

För detaljerade villkor avseende besluten på årsstämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, fsportgroup.com.